1. Algemeen

1.1       Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtshandelingen.

1.2       Van deze Algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

1.3       Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden en/of van de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg met het oogmerk om een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

1.4       Verbindt wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever op de Overeenkomst af, tenzij schriftelijk anders door Partijen wordt overeengekomen.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1       De door Verbindt opgegeven bedragen in euro’s zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

2.2       Verbindt kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3       Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verbindt daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verbindt anders aangeeft.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1       Alle handelingen die Opdrachtgever verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn en blijven voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3.2       Een Offerte van de Verbindt heeft een gestanddoeningstermijn van 30 dagen te rekenen vanaf de dagtekening van de Offerte of zoveel langer of korter als in de offerteaanvraag van Verbindt is vermeld.

3.3      Overeenkomsten komen tot stand met de acceptatie van Opdrachtgever van de offerte van Verbindt dan wel doordat Partijen een specifieke Overeenkomst aangaan.

3.4       De Overeenkomst tussen Verbindt en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. Opzegging van de Overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand tegen het einde van de overeengekomen periode.

4. Algemene en specifieke verplichtingen Opdrachtgever

4.1       Opdrachtgever zal op verzoek van Verbindt alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn voor Verbindt om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.

4.2       Opdrachtgever zal zich inspannen zoals een goed Opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking te verlenen die nodig is voor de goede uitvoering van de Overeenkomst.

4.3       Opdrachtgever zal Verbindt betalen voor de door Verbindt verrichte werkzaamheden, conform artikel 13.

5. Wijziging Overeenkomst

5.1       Verbindt is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met en instemming van Opdrachtgever over de gevolgen van de wijziging of aanvulling.

5.2       In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

6. Toerekenbare tekortkoming

6.1       Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst, zal de andere Partij een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij en een redelijke termijn voor herstel bieden, alvorens gebruik te maken van de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens die gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert.

7. Overmacht

7.1          Ingeval van overmacht aan de zijde van een Partij wordt de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtsperiode, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Indien de overmachtstoestand langer duurt dan veertien (14) dagen, heeft de niet in overmacht verkerende Partij het recht de Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

8. Aansprakelijkheid

8.1       Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever geeft Verbindt het recht om Opdrachtgever te verplichten tot gehele of gedeeltelijke ongedaan making van de tekortkoming en/of gevolgen daarvan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8.2       Verbindt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verbindt is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens tenzij de schade aantoonbaar te wijten is aan Verbindt door opzet of grove schuld.

8.3       De totale aansprakelijkheid van Verbindt wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die opdracht bedongen prijs (ex BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duur-Overeenkomst is met een doorlooptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

8.4       De totale aansprakelijkheid voor Verbindt voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

9. Contractduur; leveringstermijn, uitvoering en wijziging Overeenkomst

9.1       Alle handelingen die Opdrachtgever verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn en blijven voor rekening en risico van Opdrachtgever. Alle offertes van Verbindt zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.

9.2       Overeenkomsten komen tot stand met de acceptatie (tekenen) van Opdrachtgever van de Overeenkomst van Verbindt. Verbindt is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding ervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd (bevestiging geschiedt middels ondertekening van de Overeenkomst).

9.3       De Overeenkomst tussen Verbindt en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd. Opzegging van de Overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand tegen het einde van de overeengekomen periode.

10. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

10.1     Verbindt is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

  • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
  • na het sluiten van de Overeenkomst Verbindt ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
  • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  • Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Verbindt kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Verbindt gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
  • Een Overeenkomst eindigt van rechtswege, indien één der partijen haar faillissement aanvraagt, ofwel het faillissement wordt aangevraagd door een derde.

10.2     Voorts is Verbindt bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Verbindt kan worden gevergd.

10.3     Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verbindt op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Verbindt de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Verbindt zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

10.4     Indien Verbindt tot opschorting of ontbinding overgaat, is Verbindt op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

10.5     Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Verbindt gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct.

10.6     Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Verbindt gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

10.7     Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Verbindt, zal Verbindt in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien Opdrachtgever een opdracht intrekt, heeft Verbindt recht op vergoeding van: alle door Verbindt gemaakte kosten, tot het moment van beëindiging van de opdracht; de door Verbindt in redelijkheid te verwachten winstmarge voor de desbetreffende opdracht, voor dit doel hier gefixeerd op 25% van het totale bedrag, exclusief BTW, dat met de opdracht gemoeid is.

10.8     Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Verbindt extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Verbindt anders aangeeft.

10.9     Indien de Wederpartij een getekende overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor gemaakte kosten voor de uitvoering van de Overeenkomst, gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

11. Geheimhouding

11.1     Verbindt zal geheimhouding betrachten betreffende de inhoud van een Overeenkomst en over alle informatie en/of documentatie, die niet van algemene bekendheid zijn, die in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst te zijner kennis is gebracht en daarvan op generlei wijze gebruik maken dan voor de uitvoering van een Overeenkomst.

12. Betaling

12.1     Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Verbindt aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Verbindt aangegeven. Verbindt is gerechtigd om periodiek te factureren.

12.2     Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, behoudt Verbindt het recht voor om Opdrachtgever na verloop van die termijn, na eerste aanmaning de wettelijke rente door te berekenen.

12.3     Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval zal Opdrachtgever gehouden zijn naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen, vermeerderd met eventuele gerechtelijke kosten. Zodra een vordering ter incasso uit handen wordt gegeven kan Verbindt besluiten de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken.

12.4     Verbindt heeft het recht zich zonder nadere aankondiging direct terug te trekken, vanaf het moment dat de Opdrachtgever een openstaande factuur na schriftelijke sommatie van de zijde van Verbindt binnen een termijn van 14 dagen na de betalingsdatum niet heeft voldaan.

13. Rechtskeuze, bevoegd rechter

13.1     Op deze Overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing. Geschillen tussen partijen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Opdrachtgever haar hoofdvestiging heeft.